Privacyverklaring & Cookiebeleid (EU)

Privacyverklaring & Cookiebeleid (EU)

Rouwette Autobanden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rouwette Autobanden houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–  Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
–  Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
–  Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
–  Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
–  Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
–  Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Rouwette Autobanden zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Rouwette Autobanden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

–  Administratieve doeleinde;
–  Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
–  Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rouwette Autobanden de volgende persoonsgegevens van u vragen:

–  Eventuele bedrijfsnaam;
–  Voornaam;
–  Tussenvoegsel;
–  Achternaam;
–  Adres;
–  (Zakelijk) Telefoonnummer;
–  (Zakelijk) E-mailadres;
–  Merk en type voertuig;
–  Kenteken;
–  Kilometerstand van uw voertuig;
–  Bandenmaat, merk en type;
–  Overige technische gegevens van uw voertuig;
–  Bankgegevens o.a. Rekeningnummer;
–  BTW-nummer;
–  KvK inschrijving.

Uw persoonsgegevens worden door Rouwette Autobanden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van prospect en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Rouwette Autobanden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje, telefonisch contact en/of via koppeling op LinkedIn en/of Facebook;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rouwette Autobanden de volgende persoonsgegevens van u vragen:
–  Eventuele bedrijfsnaam;
–  Voornaam;
–  Tussenvoegsel;
–  Achternaam;
–  Adres;
–  (Zakelijk) Telefoonnummer;
–  (Zakelijk) E-mailadres;
–  Merk en type voertuig;
–  Kenteken;
–  Kilometerstand van uw voertuig;
–  Bandenmaat, merk en type;
–  Overige technische gegevens van uw voertuig.

Uw persoonsgegevens worden door Rouwette Autobanden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect en/of geïnteresseerde.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Rouwette Autobanden verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

– Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Rouwette Autobanden de volgende persoonsgegevens van u vragen:
–  Voornaam;
–  Tussenvoegsel;
–  Achternaam;
–  Telefoonnummer;
–  E-mailadres;
–  Geboortedatum;
–  Salarisgegevens;
–  Kopie ID;
–  BSN-nummer;
–  Bankgegevens o.a. Rekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door Rouwette Autobanden opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
–  Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
–  Het verzorgen van de (financiële) administratie;
–  Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
–  Het uitvoeren van orders via onze velgenshop;
–  Het uitleveren van orders via onze velgenshop;
–  De afwikkeling van betalingen via onze velgenshop.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Rouwette Autobanden bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

–  Alle personen die namens Rouwette Autobanden van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
–  We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
–  We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
–  Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;-  We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
–  Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contact

Kerkrade
Wiebachstraat 5b
6466 NG Kerkrade
Tel.: +31 (0)45 546 55 86
Mail: kerkrade@rouwettebanden.nl

Klimmen
Putweg 49 a
6343 PD Klimmen
Tel.: +31 (0)45 405 12 86
Mail: klimmen@rouwettebanden.nl

Koekje tijdens het wachten?

Wat zijn cookies en waar gebruiken we ze voor?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Cookies worden automatisch van je apparaat verwijderd. Voor sommige cookies is dit aan het einde van je internetsessie, terwijl voor andere geldt dat ze voor korte- of langere tijd bewaard blijven.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij gebruiken cookies om te meten hoe de site wordt bezocht en gebruikt. Daarnaast gebruiken we cookies zodat u informatie van de website kunt delen met uw (sociale) netwerk. We gebruiken cookies ook voor het onthouden van inlognamen, wachtwoorden en voorkeuren, zoals taalinstellingen.

U kunt cookies weigeren. Via de browserinstellingen op je computer kan je reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop je dit kunt instellen verschilt per browser. Hieronder kan je zien hoe dit voor jouw browser werkt:

Het uitschakelen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Wijzigingen voorbehouden cookieverklaring

ReemDesign behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze cookieverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.